Sağlıklı ve Preeklamptik Gebelerin Serum Homosistein, Folik Asit ve B12 Vitamin Düzeylerinin Karşılaştırılması

  • Özlem Özpak Akkuş Batman Bölge Devlet Hastanesi
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Nuri Danışman Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, gebelik, homosistein, folik asit, B12 vitamini

Öz

Amaç: Preeklampsinin (PE) etiyolojisinde yer alan endotel hasar ile yükselmiş homosistein düzeyleri ve düşük serum folik asit, ve B12 vitamini düzeyleri arasında önemli bir ilişkinin varlığı düşünülmektedir. Yüksek homosistein düzeyi, preeklampside vasküler endoteli oksidatif strese daha duyarlı hale getirmektedir. Bu çalışma, sağlıklı ve preeklamptik gebelerin serum B12 vitamini, folik asit ve homosistein düzeylerinin karşılaştırılarak preeklampsi oluşumundaki olası rolünü saptamak amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Araştırma, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde perinatoloji servisinde preeklampsi tanısı ile izlenen preeklamptik 30 gebe ve sağlıklı normotansif 30 gebe (kontrol grubu) üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında preeklamptik gebelere ve sağlıklı gebelere tanıtım bilgileri, beslenme durumlarını ve alışkanlıklarını içeren bir anket formu uygulanmış ve biyokimyasal analizleri (serum folik asit, B12 vitamini ve homosistein) yapılmıştır. Bulgular: Preeklamptik gebelerin ortalama serum homosistein düzeyi (7.7±3.3umol/L) sağlıklı gebelerin homosistein düzeyinden (6.1±3.1 umol/L) yüksek bulunmuştur (p<0.05). Preeklamptik gebelerin ortalama serum folik asit ve B12 vitamini düzeyi (12.6±8.6 ng/mL, 180.0±87.6 q/mL) sağlıklı gebelere göre (13.9±8.4 ng/mL, 200.0±60.5 q/mL) düşük olmasına karşın bu fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05). Gebelikte multivitamin desteği alan preeklamptik gebelerin serum homosistein düzeyi (6.70±2.90 μmol/L) kontrol grubuna (6.10±3.06μmol/L) göre yüksek bulunmuştur (p<0.05). Multivitamin desteği alan ve almayan gebe kadınların ortalama serum homosistein düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Her iki grupta da diyet folat ve B12 vitamini alımı ile serum düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli olmayan doğrusal bir ilişki bulunurken (p>0.05), serum homosistein düzeyi ile diyet B12 vitamini alımı arasında önemli ters bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Preeklamptik gebelerin serum homosistein düzeyi sağlıklı gebelerin serum homosistein düzeyine göre yüksek bulunmuştur. Buna karşın yükselmiş homosistein düzeyleri ile serum folik asit ve B12 vitamini düzeyleri ile arasında önemli bir ilişki bulunmamıştır. Artmış homosistein düzeyi ile düşük folik asit ve B12 düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterebilecek daha kapsamlı çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2015-04-15
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Akkuş Özlem Özpak, Samur G, Danışman N. Sağlıklı ve Preeklamptik Gebelerin Serum Homosistein, Folik Asit ve B12 Vitamin Düzeylerinin Karşılaştırılması. Bes Diy Der [Internet]. 15 Nisan 2015 [a.yer 01 Mart 2021];43(1):12-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/120
Makale Türü
Araştırma