Yetişkin Obez Kadınlarda Gece Yeme Sendromu ve Ağırlık Denetimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Gece yeme sendromu, ağırlık denetimi, kadın, obezite, beden kütle indeksi

Öz

Amaç: Çalışma, yetişkin obez kadınlarda gece yeme sendromu (GYS) ve vücut ağırlık denetimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Bu çalışma, Eylül 2015 - Haziran 2016 tarihleri arasında Beykoz Toplum Sağlığı Merkezi Diyet Polikliniği’ne zayıflama amacıyla başvuran 100 obez kadını kapsamaktadır. Başvuran bireyler arasından Gece Yeme Anketi’ne göre toplam skoru 25 ve üzeri olan bireyler Gece Yeme Sendromu olan (çalışma grubu=50) ve toplam skoru 25’in altı olan bireyler ise GYS olmayan (kontrol grubu=50) şeklinde sınıflandırılmıştır. Kadınların demografik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları bir anket formu ile belirlenmiş, antropometrik ölçümleri alınmış, GYS tanısı için Gece Yeme Anketi (GYA) kullanılmış, bireye özgü zayıflama diyetleri düzenlenmiş ve 12 hafta süreyle izlenmiştir. İzlemde, antropometrik ölçümler tekrarlanmış ve uygulanan diyetlere ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.
Bulgular: Yaş ortalaması 40.64±8.7 yıl olan kadınların ortalama GYA skoru, çalışma grubunda 32.9±5.5, kontrol grubunda 13.5±4.9 olarak belirlenmiştir (p<0.05). Gece yeme sendromu olan kadınların gece yemek yeme ile ilgili sorunlarının ortalama 6.3± 6.0 yıldır sürmekte olduğu saptanmıştır. Gece yeme sendromu olan kadınlarda beden kütle indeksi (BKİ) sınıflamasına göre çalışmanın başında ciddi morbid obez olma oranları, olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışmanın sonunda, çalışma ve kontrol grubunun BKİ ve bel çevresi ölçümlerinde sırasıyla 2.02±1.5 kg/m2 ile 5.76±4.9 cm ve 2.50±4.5 kg/m2 ile 6.32±4.3 cm azalma gözlenmiş ancak gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Sonuç: Gece yeme sendromu olan kadınlarda zayıflama diyeti sonrası vücut ağırlık kaybının, GYS olmayan kadınlara göre daha düşük olduğu, GYS’nin kadınlarda vücut ağırlık denetimi sürecini olumsuz etkilediği saptanmıştır. Vücut ağırlık denetimi ve GYS arasındaki ilişkinin daha kapsamlı çalışma ve yöntemlerle incelenmesi gerektiği düşünülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Dandin-Türk DY, Garipağaoğlu M. Yetişkin Obez Kadınlarda Gece Yeme Sendromu ve Ağırlık Denetimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2019 [a.yer 24 Ekim 2020];47(1):43-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1199
Makale Türü
Araştırma