Hastanede Yatan ve Beslenme Destek Ekibine Danışılan Hastalarda Malnütrisyon Durumu ve Hedeflenen Beslenme Desteği Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: NRS-2002, malnütrisyon, beslenme desteği

Öz

Amaç: Hastanede yatan ve beslenme desteği (BD) tedavisi alan hastalarda yetersiz beslenme, malnütrisyona bağlı komplikasyon riskini arttırmaktadır. Bu çalışmada hastanede yatan ve BD alan hastalarda, malnütrisyon durumu ve BD tedavisinin etkinliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
Bireyler ve Yöntem: Bu çalışmaya hastanede yatan, BD gereksinmesi nedeni ile beslenme destek ekibine danışılan ve izlenen 100 yetişkin (≥18 yaş) hasta dahil edilmiştir. Hastalarda malnütrisyon durumu Nütrisyonel Risk Değerlendirme Skoru-2002 (NRS-2002) ile değerlendirilmiştir. Beslenme destek tedavisi alan hastaların hedeflenen günlük enerji ve protein gereksinmelerine ulaşma süreleri günlük vizitler ile değerlendirilmiştir. Hastalar taburcu oluncaya kadar veya hastanede ölüm görülünceye kadar izlenmiştir. Hastaların ilk değerlendirmede ve izlem süresi sonunda haftalık olarak bazı biyokimyasal parametreleri değerlendirilmiştir. Hastaların klinik sonuçları, hastanede yatış süreleri ve mortalite görülme sıklığı kayıt edilmiştir.
Bulgular: Hastanede BD ekibine danışılan hastalarda, NRS-2002 skoruna göre nütrisyonel risk altında olan hastaların sıklığı %75’tir. Hastalarda hedeflenen protein ve enerji gereksinmelerine ulaşma süresi sırasıyla ortalama 21.15±18.15 gün ve 19.56±17.14 gün’dür. İzlenen hastalarda mortalite görülme sıklığı %59’dur. Beslenme desteği tedavisine rağmen tüm hastaların BD tedavisi aldıkları son haftada serum protein değerleri (total protein ve albümin) düşmüştür (p<0.005). Serum albümin düzeyleri ve hastanede yatış süresi arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Düşük serum protein değerleri mortaliteyi olumsuz yönde etkilemiştir (p<0.01). NRS-2002 skoru ile belirlenen nütrisyonel risk mortaliteyi ve hastanede yatış süresini etkilememiştir (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışmada, BD ekibine danışılan hastaların klinik durumunun, BD tedavisinin etkinliğini değiştirdiğini ve bu nedenle hedeflenen BD tedavisine ulaşma süresinin çok geç olduğu düşünülmektedir. Klinikte BD tedavisi alan hastaların izlemleri düzenli olarak yapılmalı ve hedef stratejiler oluşturularak izlem süreçlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-04-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Gülşen-Atalay B, Akyel S, Öner S Özer, Atalay HH. Hastanede Yatan ve Beslenme Destek Ekibine Danışılan Hastalarda Malnütrisyon Durumu ve Hedeflenen Beslenme Desteği Etkinliğinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Nisan 2019 [a.yer 22 Eylül 2020];47(1):24-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1197
Makale Türü
Araştırma