Lefkoşa’da Yaşayan Yetişkin Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumlarının Saptanması

Anahtar Kelimeler: Beslenme durumu, besin tüketimi, antropometrik ölçümler

Öz

Amaç: Bu çalışma, Lefkoşa’da yaşayan yetişkin bireylerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme durumlarının saptanması amacıyla yapılmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Çalışma 1550 yetişkin birey ile yapılmıştır. Sosyodemografik özellikleri belirlemek için 26 sorudan oluşan bir anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Bireylerin antropometrik ölçümleri alınmış, besin tüketim kayıtları24 saatlik geriye dönük hatırlatma yöntemi kullanılarak kaydedilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 34.9±13.66 yıl olan bireylerin %47.3’ü kadın %52.7’si erkektir. Beden kütle indeksi (BKİ) kadınlarda 24.9±5.40 kg/m2 ve erkeklerde ise 25.3±4.11 kg/m2’dir. BKİ sınıflamasına göre kadınların %44.1’i, erkeklerin %50.6’sı hafif şişman ve obezdir. Obezite ile birlikte kronik hastalık görülme sıklığının artığı (p<0.001), eğitim düzeyi yüksek olanlarda ise obezite sıklığının azaldığı belirlenmiştir (p<0.05). Cinsiyete göre bel çevresi ölçümü kadınlarda 83.4±16.64 cm, erkeklerde ise 90.3±13.38 cm’dir. Kadınların %37.9’unun erkeklerin %18.1’nin yüksek riskli grupta yer aldığı belirlenmiştir (p<0.001). Riskli ve yüksek riskli bel/boy oranına sahip kadınların sıklığı %50.2, erkeklerin ise %53.0 olarak bulunmuştur. Kadınların %51.8’inin diyetle karbonhidrat alımları önerilerin altında iken erkeklerde bu sıklık %49.6’dır. Enerjinin yağdan gelen oranı ise kadınlarda %58.9, erkeklerde %51.9 ile önerilerin üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bu araştırma, Lefkoşa bölgesinde toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi için bireylerin yeterli ve dengeli beslenmeleri hususunda beslenme eğitimine ihtiyaç olduğuna ışık tutmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-08-29
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Dağ A. Lefkoşa’da Yaşayan Yetişkin Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumlarının Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 29 Ağustos 2019 [a.yer 11 Ağustos 2020];47(2):50-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1158
Makale Türü
Araştırma