Bariatrik Cerrahi Sonrası Bireylerin İştah Kontrolü ve Yeme Bağımlılıklarının Değerlendirilmesi

Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, iştah kontrolü, yeme bağımlılığı

Öz

Amaç: Bu çalışma, bariatrik cerrahi geçirmiş bireylerin iştah kontrolü ve yeme bağımlılıklarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.

Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya bariatrik cerrahi geçirmiş 400 birey dahil edilmiştir. Bireylerin sosyo-demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, bariatrik cerrahi hakkındaki bilgi ve deneyimleri incelenmiştir. Bireylere ‘Aşırı Besin İsteği Ölçeği’ (ABİS) ve ‘Duygusal İştah Anketi’ (DİA) uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaş ortalaması 37.6±8.6 yıl olan 334 kadın (%83.5) ve 66 erkek (%16.5) birey çalışmaya katılmıştır. Kadın ve erkek katılımcıların beden kütle indeksi (BKİ) ortalamaları sırasıyla 28.6±5.9 kg/m2 ve 29.6±6.1 kg/m2’dir. Katılımcıların %63.2’sinin daha sağlıklı olmak amacıyla vücut ağırlığı kaybettikleri belirlenmiştir. Katılımcıların %87.8’inin Sleeve Gastrektomi yöntemi ile bariatrik cerrahi geçirdiği ve geçirilen bariatrik cerrahi ameliyatı üzerinden geçen sürenin ortalama 20.0±17.3 ay olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre bariatrik cerrahi öncesi zayıflama çayları/tozları/ilaçları kullanımı, hastalık durumları ve zayıflama isteğindeki amaçlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0.05). Katılımcıların vücut ağırlığı değerleri (r=0.131, p=0.009) ve ana öğün sayıları (r=0.160, p=0.001) arttıkça DİA olumsuz toplam puan değerlerinin arttığı, fiziksel aktivite yaptıkları gün sayısı arttıkça DİA olumsuz toplam puan değerlerinin azaldığı saptanmıştır (r=0.264, p=0.000). Ayrıca katılımcıların ABİS toplam puan değerleri arttıkça DİA olumsuz toplam puan değerlerinin de arttığı belirlenmiştir (r=0.448, p=0.000).

Sonuç: Bariatrik cerrahi ve iştah kontrolü arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi, bu hastaların iştah kontrollerini sağlayabilmeleri ve ileriki dönemde geri ağırlık kazanımının engellenmesi için oldukça önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2019-08-28
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Müftüoğlu S, Küçükağdaş Şevval. Bariatrik Cerrahi Sonrası Bireylerin İştah Kontrolü ve Yeme Bağımlılıklarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 28 Ağustos 2019 [a.yer 12 Temmuz 2020];47(2):30-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1156
Makale Türü
Araştırma