Yetişkin Kadınlarda Beden Kütle İndeksi ile Gece Yeme Sendromu ve Uyku Düzeni Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Burcu Deniz Bektaş Maltepe Toplum Sağlığı Merkezi, İstanbul
  • Muazzez Garipağaoğlu İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul

Anahtar Kelimeler:

Beden Kütle İndeksi, gece beslenmesi, kadın, uyku düzeni, uyku kalitesi

Özet

Amaç: Çalışma, yetişkin kadınlarda Beden Kütle İndeksi (BKİ) ile gece yeme sendromu (GYS) ve uyku düzeni arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bireyler ve Yöntem: Temmuz-Ekim 2015 tarihleri arasında, Maltepe Toplum Sağlığı Merkezi’nde yaş ortalaması 35.7±12.0 yıl olan 235 sağlıklı kadın üzerinde yürütülen bu çalışmanın verileri, önceden hazırlanmış bir anket formu ile elde edilmiştir. Vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri yapılmıştır. Beden Kütle İndeksleri hesaplanmıştır. Bireylerin gece beslenme durumu “Gece Yeme Anketi”, uyku düzeni “Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi” kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmanın verileri SPSS 23.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların BKİ ortalaması 26.0±6.2 kg/m2 bulunmuştur. BKİ ile yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sayısı ve çalışma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05). GYS ile obezite arasında istatistiksel olarak önemli bir ilişki bulunmamasına rağmen, obez bireyler arasında GYS puanının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Gece yeme sendromlu bireylerin, toplam ve ara öğün sayıları ile kahvaltı öğününü atlama oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Kadınların %60.4’ünün uyku kalitesi iyi, %39.6’sının uyku kalitesi kötü olarak saptanmıştır. Kötü uyku kalitesine sahip kadınların BKİ ortalaması, iyi uyku kalitesine sahip olan kadınlardan yüksektir (p<0.05). GYS ile uyku kalitesi ve uyku kalite bileşenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: GYS’nin uyku kalitesini bozduğu, uyku kalitesinin de obeziteyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Arzu edilen normal vücut ağırlığına sahip olabilmek için gece beslenme alışkanlığı ile uyku düzenine dikkat edilmesi, konunun daha kapsamlı çalışma ve yöntemlerle incelenmesi gerektiği düşünülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Bektaş BD, Garipağaoğlu M. Yetişkin Kadınlarda Beden Kütle İndeksi ile Gece Yeme Sendromu ve Uyku Düzeni Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 26 Aralık 2016 [a.yer 11 Ağustos 2022];44(3):212-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/102

Sayı

Bölüm

Araştırma